Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Visie en missie

Op de Arendshorst willen wij bereiken dat het onderwijs voldoet aan drie basisbehoeften; relatie, competentie en autonomie. Kinderen moeten weten dat ze erbij horen, welkom zijn en ze moeten zich veilig voelen. Wij willen ons onderwijs zo vormgeven dat leerlingen gemotiveerd zijn om aan het werk te gaan, zodat ze zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Relatie

De opbouw van een goede relatie tussen de leerkracht en de leerling betekent op de Arendshorst:

 • dat de leerkracht laat weten dat hij/zij beschikbaar is en naar de leerlingen wil luisteren.
 • dat de leerkracht de tijd neemt voor interacties met leerlingen.
 • dat de afspraken tussen leerkracht en leerlingen nagekomen worden.
 • dat de leerkracht interesse toont in de achtergrond van de leerlingen.
 • dat de leerkracht discreet omgaat met vertrouwelijke informatie.
 • Dat de leerkracht en leerling wederzijds respect tonen  

Competentie

Op de Arendshorst vinden wij het belangrijk dat de leerlingen ontdekken dat de taken, die ze moeten doen, ook aankunnen. Daarnaast realiseren wij ons dat leren betekenisvoller wordt, als de leerling invloed heeft op wat er wordt geleerd en hoe er wordt geleerd. Dit voeren we mede uit door HGW, handelingsgericht werken. Op deze manier neemt zijn/haar gevoel van competentie toe. Om dit te bereiken betekent dit:

 • dat de leerkracht de ruimte geeft aan verschillen in werk- en leerstijl.
 • dat de leerkracht hoge verwachtingen heeft, die aansluiten bij de mogelijkheden van de leerlingen.
 • dat de leerkracht vragen stelt die tot reflectie uitnodigen.
 • dat de leerkracht actief beurten geeft aan alle leerlingen.
 • dat de leerkracht een activerende instructie geeft, waarbij diverse werkvormen worden ingezet.  

Autonomie

Onder de basisbehoefte autonomie verstaat de Arendshorst dat leerlingen weten dat ze (in elk geval voor een deel) hun leergedrag zelf kunnen sturen. Op onze school betekent dit:

 • dat de leerkracht de ideeën van leerlingen waardeert en er wat mee doet.
 • dat de leerkracht de leerlingen uitdaagt om zelf een oplossing te bedenken.
 • dat de leerkracht een aantal organisatorische zaken aan de leerlingen toevertrouwt.
 • dat de leerkracht de leerlingen keuzes laat maken bij het maken van taken.

 

Op de Arendshorst creëren wij een omgeving, waarin rust en een goede sfeer centraal staan. Een omgeving met vertrouwen en veiligheid is belangrijk voor het behalen van goede onderwijsresultaten en voor de ontwikkeling van de leerlingen. Een veilig schoolklimaat wordt gecreëerd door wederzijds respect tussen leerlingen, leerkracht en ouders. Mede doordat wij een KIVA school zijn (een Fins programma betreffende de preventie van pesten) wordt hier dagelijks aandacht aan besteed.

Op de Arendshorst neemt het leesonderwijs een belangrijke plaats in. Goed technisch lezen is een voorwaarde voor het begrijpend lezen. Hier wordt veel aandacht aan geschonken en de opbrengsten liggen voor technisch lezen boven het landelijke gemiddelde.

Naast de bovenstaande punten vinden wij het creatieve onderwijs erg belangrijk. Hierbij valt te denken aan handvaardigheid, tekenen, muziek en toneel. Wij zijn van mening dat creativiteit en creatief denken belangrijke vaardigheden zijn om te ontwikkelen. Daarnaast zijn creatieve activiteiten bij uitstek geschikt om samen te doen; leren van en met elkaar.

Om dit alles te kunnen realiseren hebben wij de hulp van ouders nodig. Goede contacten en een grote betrokkenheid zijn hierbij van essentieel belang. De Arendshorst wil de ouders steeds meer als partner gaan zien binnen de school. Dit is niet alleen terug te zien in een open communicatie en een actieve medezeggenschapsraad en ouderraad, maar ook in regelmatige directe contacten met u als ouders/verzorgers over uw kind(eren).

Als school leg je verantwoordelijkheid af aan de maatschappij (bestuur, ouder en onderwijsinspectie), maar op de Arendshorst willen wij de maatschappij ook binnenhalen in onze school. Dit gebeurt o.a. door goede contacten met de buurt waarin de Arendshorst staat en bijvoorbeeld excursies. Daarnaast vinden wij het belangrijk om goede contacten te hebben met het voortgezet onderwijs. Door een goede overdracht en afstemming van het onderwijs, proberen wij de kinderen goed voor te bereiden op hun nieuwe school om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.

Om de bovenstaande doelen te bereiken is het van belang dat een school een lerende organisatie is waarin een professionele cultuur heerst. Als team kijken we kritisch naar ons eigen handelen en de behaalde resultaten, weten we om te gaan met feedback en blijven wij ons ontwikkelen door o.a. scholing.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.