Goed om

te weten over

onze school

Maak

kennis met

onze school

Digitale plusklas

Naast de HB-klas , hebben we binnen Stichting Proo voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel vanuit De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door een digiplusklasleerkracht (Monique Fiks, directeur op De Schakel). Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Op deze terugkomdag staat onder andere strategisch spel, filosofie, ‘Vooruitwerklab’-opdrachten (CBO), instructie en sociaal-emotionele vorming op het programma. Een aantal malen per jaar wordt er een excursie georganiseerd.

Op de overige ochtenden werken de leerlingen op hun eigen school achter de computer. Er wordt gewerkt met een digitale weektaak. Door de inzet van videoconferencing (Skype, headsets en webcams), worden instructiemomenten (groepssessies) en onderlinge samenwerking tussen leerlingen van verschillende scholen mogelijk gemaakt. De leerlingen hebben een eigen webmailadres en maken gebruik van de Elektronische Leeromgeving van Edmodo.com en van OneNote.  Op de overige schooldagen krijgen de leerlingen van hun eigen groepsleerkracht in ieder geval een half uur tijd om aan hun digitale weektaak te werken.

In de digitale plusklas wordt projectmatig gewerkt. Digiklassers mogen een eigen onderwerp kiezen en dit uitwerken met behulp van de website (www.mijneigenproject.nl) of ze kunnen kiezen voor het werken met ‘Topklassers’ (bijvoorbeeld: Wiskunde, Cultuur, vreemde talen en zaakvakken voor hoogbegaafde leerlingen) of gedeeltelijk voor gestructureerde producten voor hoogbegaafde leerlingen van Minka Dumont. De projecten worden afgesloten met een presentatie in de digitale plusklas. Hierbij zijn digiklassers, ouders en belangstellenden aanwezig. Daarnaast werken de kinderen onder andere aan digitale opdrachten van externe websites en aan lessen ‘leren leren’. Er wordt doelmatig gewerkt binnen de digitale plusklas. Hiervoor worden kinddoelen (SLO) gebruikt, die na het doorlopen van 360 ̊ feedback (leerling, ouders, groepsleerkrachten) bepaald worden. Deze doelen worden door de leerlingen geschaald met groepsgenoten of de digiplusklasleerkracht. Gebieden waarop de leerdoelen betrekking hebben zijn: leren leren, leren denken over leren, leren voor het leven (sociaal en emotioneel).

Voor elke digiklasser wordt een individueel handelingsplan ingevoerd om het lesaanbod op de scholen en de digitale plusklas beter op elkaar af te stemmen. Dit plan beschrijft het aangepaste onderwijsaanbod op de eigen school en het specifieke aanbod uit de digiklas. Dit plan wordt door de groepsleerkracht besproken met de ouders. Er vinden twee voortgangsgesprekken plaats tussen ouders, leerling en digiklasleerkracht waarin onder andere het werkverslag (rapport) van de digiklasser besproken wordt (januari/februari en juni/juli). Per schooljaar vinden er twee ouderavonden en twee middagen voor betrokken groepsleerkrachten plaats. Informatie over de digitale plusklas is te vinden op de website van Proo en per begin van het nieuwe schooljaar op een eigen website. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen. De screening voor toelating start eind juni. Kennismakingsgesprekken met potentiële nieuwe digiklassers en ouders vinden - zo mogelijk - plaats voor de zomervakantie. Interne begeleiders melden leerlingen aan die voldoen aan de selectiecriteria. Leerlingen worden individueel aangemeld; niet in combinatie met andere leerlingen. Plaatsing in de digitale plusklas is pas definitief nadat dit gecommuniceerd is met de betrokken scholen. Leerlingen die wel voldoen aan de criteria, maar waarvoor geen plaats is, worden op een wachtlijst geplaatst. 

School video

De schoolvideo is in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.